By System Ayy?ld?ztim Taraf?ndan Hacked
Piraté par le système Ayy?ld?z Tim
Hacked By ??????? Ayy?ld?z Tim
Gehackt von System Ayy?ld?z Tim
Hacked By System Ayy?ld?z Tim

Yazan :  BozKurt3434


Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye'ye kar?? internet üzerinden kar??t güçler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine görev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en önemli unsuru Devletçilik olmu?tur. Ülkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ülkemizin bütünlü?üne yap?lan bir sald?r? olarak görürüz ve ona göre ad?mlar?m?z? belirleriz. Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün de?ildir. Ayy?ld?z Tim olarak internet sitemizde veya facebook’daki sayfam?zda kesinlikle siyasi konulara izin verilmeyecektir, aksi oldu?u durumlarda derhal gereken tedbirler al?n?p, olaylara bula?an ki?iler sayfadan uzakla?t?r?lacaklar. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? sürdürerek, ?rkç?l?ktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çat? alt?nda birle?tirmeyi amaçlamaktad?r.Ayy?ld?z Tim founded in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer against cyber attacks is an organization lobbying. Ayy?ld?z Tim has been tasked with responding to any planned or planned attack by identifying the countries and elements targeting our country. The most important element of our organizational purpose was Statism. We regard our disregard for the institutions of our country, the statesmen, our spiritual values ??as an attack on the integrity of our country, and we determine our steps accordingly. It is not possible for us to accept any actions against our Military Order, especially our intelligence units, our police department. As Ayy?ld?z Tim, absolutely no political issues will be allowed on our internet site or facebook page, otherwise we will take the necessary precautions immediately and the people who are involved in the events will be removed from the page. Time Ayyýldýz maintaining unity and togetherness to exist as a pro, far from racism, everyone loves our country from Edirne to Kars aims to combine under one roof.


https://www.ayyildiz.org